La calaixera d’Alcover

La calaixera d'Alcover

Diu la història que Mossèn Antoni Maria Alcover, durant la compilació del seu Diccionari català-valencià-balear, recollí la informació dels diferents mots i les seves variacions dialectals en “cèdules”, unes targetes que eren emmagatzemades perfectament organitzades en una calaixera de 33 calaixos.

Més de 100 anys després, aquesta calaixera descansa ara a l’Arxiu del Regne de Mallorca, probablement aliena a la importància del seu paper dins la cultura catalana.

(Font: introducció al Diccionari català-valencià-balear
Dibuix: Subespai)